Ogłoszenia

 

List pani Minister Edukacji

 

Szanowni Rodzice!

W trosce o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój naszych uczniów powierzonych opiece szkoły, stale wdrażamy kolejne działania mające na celu realizację przyjętej i ciągle udoskonalanej strategii podnoszącej bezpieczeństwo uczniów.

Do tych działań należą:

 • stworzenie strefy rodzica;
 • monitoring wizyjny w szkole i na terenie przyszkolnym;
 • wzmocnienie dyżurów nauczycielskich;
 • w sezonie wiosennym i jesiennym możliwość spędzania przerw na świeżym powietrzu na wyznaczonych boiskach szkolnych; 
 • opieka świetlicy nad uczniami;
 • realizowanie zadań zawartych w planach wychowawczych i profilaktycznych m.in.: uspołecznianie, nauka samodzielności i funkcjonowania dziecka w różnych sytuacjach szkolnych, życiowych,  kształcenie umiejętności asertywnego zachowania;
 • 2 przerwy śniadaniowe;
 • opracowanie „Procedury przebywania rodziców i osób obcych na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim".

 

Procedura przebywania rodziców i osób obcych na terenie
Szkoły Podstawowej nr 6 im. M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim

 1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą.
 2. Osoba taka jest zobowiązana przy wejściu do szkoły zgłosić przebywającemu  tam pracownikowi obsługi, z kim chce się spotkać poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz wskazanie pracownika szkoły do którego się udaje. Pracownik obsługi ma prawo wylegitymować wchodzącego.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie i osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu.
 4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły i odbierają je po zajęciach, wchodzą do budynku i  oczekują bądź zostawiają dziecko pod opieką nauczyciela na łączniku  - strefa rodzica.
 6. Miejscem przyprowadzania dzieci rano do szkoły i oczekiwania na dziecko po skończonych lekcjach jest dla rodziców łącznik szkolny.
 7. Od godziny 7.55 do 16.10 szkoła jest zamykana.
 8. W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas pierwszych mogą przebywać w budynku szkolnym w celu doprowadzenia dziecka do sali lekcyjnej, a po zakończonych zajęciach oczekiwać na dziecko przed salą lekcyjną.  Jest to okres adaptacyjny, po  tym okresie obowiązuje punkt 5.
 9. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic/prawny opiekun  może wejść do świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia dziecka lub odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych lekcjach.
 10. Podczas przerw międzylekcyjnych, w okresie jesiennym i wiosennym, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym pod nadzorem dyżurujących nauczycieli.
 11. Uczniowie nieuczęszczający do świetlicy przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Jeśli uczeń przychodzi wcześniej do szkoły, musi wejść do świetlicy szkolnej.
 12. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom zaglądania do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć, proszenia o przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu, wchodzenia do jadalni szkolnej.
 13. Rozmowy rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą mogą odbywać się podczas przerw międzylekcyjnych, gdy nauczyciel nie pełni dyżuru lub w czasie uzgodnionym z nauczycielem
 14. Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zorganizowanych dla nich zajęć: dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, sportowo – rekreacyjnych.


Niniejszy Regulamin ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych  i higienicznych warunków na terenie szkoły. Pozwoli również eliminować potencjalne zagrożenie ze strony osób niepożądanych.


POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Szczegóły tutaj


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim
informuje, że istnieje możliwość korzystania
z bezpłatnych wizyt w gabinetach stomatologicznych
znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 5.
Wizyty odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.

Godziny otwarcia:
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Partyzancka 15
wtorek 13:00 - 18:00
środa 8:00 - 13:00
piątek 8:00 - 13:00
Termin wizyty należy uzgodnić z lekarzem:
lek. Dentysta Alicja Borowiak (tel.: 663 812 490)


Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Grabowska 1-3
poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek 13:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 13:00
Termin wizyty należy uzgodnić z lekarzem:
lek. Dentysta Anita Trzepacz (tel.: 538 311 318)

 

Ogłoszenie Sanepidu w Ostrowie Wielkopolskim

---------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
Przyjaciele Szkoły,
Nauczyciele,
Pracownicy administracji i obsługi,
Rodzice,
Uczniowie!

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że 20.10.2016 r. na gali finałowej drugiej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego Pani Prezydent Beata Klimek ogłosiła wyniki głosowania na zadania finansowane w ramach OBO.$#read more#$

Projekty:

 • „Kolorowe Łazienki dla Pierwszaka” – remont łazienek według projektu plastycznego uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim (projekt „mały”)
 • „Nasze boisko i nasze trybuny – na szóstkę!” (projekt „duży”)

wygrały w swoich kategoriach i zostaną zrealizowane w 2017 r.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do tak ogromnego sukcesu, wykazały zaangażowanie w kampanii promującej projekty, głosowały, zbierały głosy, składam serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności.

Anna Galant