Samorząd Uczniowski

Dnia 27 września 2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone one zostały spotkaniem wyborczym, podczas którego kandydaci przedstawili siebie oraz swoje programy koleżankom i kolegom z klas IV – VIII. Przygotowali również plakaty wyborcze, które umieszczone zostały w holu szkoły.

Przewodniczącą SU została Oliwia Siwek z klasy 8b. 

Zastępcami:  Zuzanna Tomaszewska z klasy 8b i Julia Suska z klasy 7a.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Prowadzący: Donata Kasprzak, Agnieszka Zadka

 

 

Zadania szczegółowe

 

 

Formy działania

Data

wykonania

Wybory uzupełniające do Zarządu Samorządu  Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

Tajne głosowanie

 

Podział samorządu na

sekcje: dekoracyjną,

do spraw akcji charytatywnych,,

i określenie zadań każdej z nich

Wrzesień

 

Ustalenie planu pracy SU

 

 

Wrzesień/październik

 

Zapoznanie uczniów z dokumentacją szkolną

 

Przedstawienie przez opiekunów SU

- Programu profilaktyki

  i Wychowawczego

- kryteriów oceniania z  zachowania

- zmian w Statucie Szkoły

- kalendarza roku szkolnego

październik

 

Wykonanie gazetki z aktualnymi danymi Samorządu

 

Wrzesień/październik

Stałe informowanie

nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i

akcjach SU

 

- prowadzenie gabloty

  SU i dbanie o jej   estetykę

-wywieszanie aktualnych

  informacji o pracy

  samorządu

- systematyczne

prowadzenie zakładki   SU na stronie internetowej

 szkoły (zamieszczenie na stronie Planu Pracy SU, Regulaminu SU,

  aktualności oraz

  sprawozdań i    fotografii z działalności SU

 

cały rok

Zbieranie nakrętek i baterii

 

Zbiórka plastikowych nakrętek i baterii

 

Cały rok

Współorganizacja Dnia Edukacji Narodowej

 

 

- przygotowanie  drobnych upominków

- życzenia  dla  nauczycieli

Październik

 

Udział w akcji „Pełna miska dla schroniska” – pomoc zwierzętom z

Międzygminnego

Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim

 

- zbiórka  niepotrzebnych

  koców, zabawek gumowych,

  garnków, misek, suchej karmy itp.

 

Raz w okresie

I okres – listopad

II okres - czerwiec

 

Współudział lub organizacja imprez

okolicznościowych i akcji charytatywnych

Kwesty pieniężne

Apele szkolne

Wg kalendarza

Udział w akcji „Góra

Grosza”

Zbiórka pieniędzy w

klasach

listopad

Szkolna Dyskoteka

Andrzejkowa

 

- zwrócenie się z   prośbą do nauczycieli o sprawowanie opieki

  podczas dyskoteki

- znalezienie DJ’a

- poinformowanie

  wszystkich klas o

  dyskotece

- przygotowanie sali

Ostatni tydzień listopada

Zorganizowanie akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem”

 

- zbiórka artykułów  żywnościowych

- sprzedaż ciasta przez

  członków samorządu;

  przekazanie zebranej

  sumy na rzecz   potrzebujących uczniów

Grudzień

 

Roznoszenie kartek świątecznych do instytucji współpracujących ze szkołą

Wspólne wykonanie kartek świątecznych w klasach

Grudzień

Spotkania wigilijne przy opłatku

Wigilie klasowe

Grudzień

„Dzień bez snickersa”

 

Zbiórka słodyczy i art. spożywczych dla ubogich rodzin z naszej gminy.

 

Grudzień

 

Włączenie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Udział w zbiórce pieniędzy na

terenie miasta

styczeń

Walentynki

 

- aktualizacja gabloty

- sprzedaż   walentynkowych

  ciasteczek

- przygotowanie   skrzynki na kartki walentynkowe

- doręczenie

  korespondencji

  walentynkowej przez

„szkolnych listonoszy”

13 lutego

Zorganizowanie

szkolnego Dnia

Samorządności

 

- zorganizowanie

  konkursu na najciekawsze

  przebranie

- wybrani uczniowie

  pełnią rolę nauczycieli

marzec

Zorganizowanie Dnia

Kobiet

 

- aktualizacja gabloty

- zorganizowanie muzyki   na przerwach

- zorganizowanie  szkolnej poczty, przekazującej życzenia od chłopców do dziewcząt

- konkurs na  najsympatyczniejszą dziewczynę w szkole

marzec

 

Udekorowanie korytarzy Eko – ozdobami wiosenno wielkanocnymi

 

Marzec/kwiecień

 

Roznoszenie kartek świątecznych do instytucji współpracujących ze szkołą

 

Marzec/kwiecień

 

Zorganizowanie akcji „I ty możesz zostać zającem wielkanocnym”

 

Zbiórka artykułów żywnościowych

Marzec / kwiecień

 

Zebranie oczekiwań młodzieży do Planu Pracy Szkoły

 

Rozmowa z uczniami

Cały rok

 

Zbieranie propozycji zmian w dokumentach szkolnych

 

 

Rozmowa z uczniami, dyskusja na zebraniach SU

Cały rok

 

Działania wynikające z bieżącej sytuacji

 

 

Cały rok

Opracowały:

D. Kasprzak,  A. Zadka