Kalendarium

PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

w roku szkolnym 2022/2023*

Tematyka  i terminy rad szkoleniowych mogą ulec zmianie.

 

Termin

 

Tematyka /cel

 Odpowiedzialny

 

26.08.2022 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -  organizacja roku szkolnego 2022/2-23, przedstawienie kierunków polityki oświatowej państwa, omówienie zmian w prawie oświatowym.

 

Dyrektor/ wicedyrektor

29.08.2022 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej :

konferencja  szkoleniowa   –

Integracja klasy i reagowanie  na wykluczenie

Dyrektor/ wicedyrektor

30.08.2022 r.

  Posiedzenie Rady – organizacja roku szkolnego:

·  przydział godzin obowiązkowych i  ponadobowiązkowych,

·   przydział wychowawstw,

·   zapoznanie z planem lekcji na nowy rok szkolny,

·   zapoznanie z planem pracy na nowy rok szkolny,

·    przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego,

·    przydział sal do opieki.

Dyrektor/wicedyrektor

31.08.2022 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -Konferencja

Szkoleniowa: Budowanie motywacji i  zaangażowania uczniów.              

Dyrektor/ wicedyrektor

14.09.2022 r.

godz. 16.15

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej  :

· przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,

· przedstawienie  i zatwierdzenie do realizacji planu pracy szkoły planów pracy zespołów  przedmiotowych i zadaniowych

Dyrektor/ wicedyrektor

28.09.2022 r.

godz. 16.15

Posiedzenie Rady Pedagogicznej –  przedstawienie i zatwierdzenie Programu wychowawczo-profilaktycznego oraz Rocznego planu doskonalenia zawodowego, sprawy bieżące

Dyrektor/ wicedyrektor

 

16.11.2022r.`

Rada śródokresowa - informacja na temat realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, postępy w nauce, problemy wychowawcze, opiniowanie projektu planu finansowego przez Radę Pedagogiczną, sprawy bieżące.

Dyrektor/ wicedyrektor

 

18.01.2023 r.

 

Rada klasyfikacyjna

Dyrektor/ wicedyrektor

 

15.02.2023 r.

 

Rada analityczna

Dyrektor/ wicedyrektor

15.03.2023 r.

Rada szkoleniowa

Dyrektor/ wicedyrektor

19.04.2023 r.

 

Rada śródokresowa - informacja na temat realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego, postępy w nauce, problemy wychowawcze, opiniowanie projektu organizacyjnego przez Radę Pedagogiczną, sprawy bieżące.

Dyrektor/ wicedyrektor

17.05.2023 r.

Rada szkoleniowa

Dyrektor/ wicedyrektor

19 .06.2023 r

Rada klasyfikacyjna – roczna

Dyrektor/ wicedyrektor

23.06.2023 r.

Rada podsumowująca rok szkolny 2022/2023

Dyrektor/ wicedyrektor

28.08.2023 r.

Organizacja roku szkolnego 2022/2023 – cz. I

Dyrektor/ wicedyrektor

30.08.2023 r.

Organizacja roku szkolnego 2022/2023– cz. II

Dyrektor/ wicedyrektor

 

Terminy posiedzeń Rady pedagogicznej mogą ulec zmianie, informacja w tej sprawie będzie podana bez zbędnej zwłoki przynajmniej tydzień przed planowanym terminem posiedzenia.